FI | EN

ETÄTYÖPAJAMALLI

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa luotiin muotoilun etätyöpajamalli, jota testattiin ja kehitettiin etäyhteyksillä ja digitaalisilla työvälineillä toteutettavaksi.

Etätyöpajamalli on kehitetty nuorisotyön tueksi ja se on sovellettavissa eri mittaisten ja laajuisten muotoiluprosessien vetämiseen.

HYÖDYT

Etätyöpajamallilla on useita hyötyjä ja etuja live-työpajaan verrattuna. Etätyöpajamalli on kehitetty erityisesti koronatilanteen aiheuttamaan poikkeusaikaan, mutta malli on sovellettavissa myös poikkeusolojen jälkeen.

Uudet kohderyhmät

Etätyöpajatyöskentelyn avulla on mahdollista tavoittaa osallistujia, joille live-työpajaan osallistuminen ei ole mahdollista tai kynnys osallistumiselle on liian korkea. HAPPY:D KUNTA -hankkeesta tehdyn kyselyn mukaan osa nuorista koki, että etätyöskentely madalsi kynnystä osallistua työpajaan. Syiksi mainittiin muun muassa helppous osallistua työpajaan kotoa käsin ja osallistuminen pitkistä välimatkoista huolimatta. Etätyöskentely helpotti osallistumista myös sellaisilla nuorilla, joilla on haasteita osallistua live-työpajaan sosiaalisista tilanteista johtuen.

Kustannustehokkuus

Etätyöpajatyöskentely on kustannustehokasta, sillä sen avulla on mahdollista tavoittaa maantieteellisesti laajempi yleisö. Etätyöpajassa kunta- ja maarajat poistuvat, joka puolestaan mahdollistaa kansainväliset luennoitsijat sekä workshopin vetäjät. Etätyöskentely mahdollistaa myös virtuaalikierrokset kaukanakin oleviin kulttuurikohteisiin joko museoiden valmiiden virtuaalikierrosten kautta tai ohjaajan välityksellä.

Tallentaminen, levittäminen ja ajankäyttö

Etätyöpajat voidaan tallentaa ja jakaa, jolloin se on katsottavissa myös työpajan ulkopuolella. HAPPY:D KUNTA -hankkeessa luovan alan huippuammattilaisten luennot ja workshopit tallennettiin ja nuoret pystyivät seuraamaan työpajaa omalla ajallaan. Etätyöskentely on ajankäytöllisesti ja ekologisestikin tehokasta: osallistuminen ei vaadi matkustamista eri sijaintien välillä.

HAPPY:D KUNTA hanke tavoitti nuoria laajasti Pohjois-Savon alueelta ja jopa maarajojen yli.

HUOMIOITAVIA ASIOITA

Kohderyhmän tavoittaminen

Etätyöpajan markkinointi eroaa live-työpajojen markkinoinnista erityisesti siinä, ettei markkinointia voi tehdä jalkautumalla nuorten pariin. Sosiaalinen media on tehokas markkinointikanava. Markkinointi ja tiedottaminen on avointa. Työpajan sisällön lisäksi nuorten on tärkeä tietää, kuka työpajoja ohjaa. HAPPY:D KUNTA hankkeessa julkaistiin markkinointimateriaalin lisäksi etätyöpajaohjaajien esittelyvideo, jolloin nuoret pääsivät  tutustumaan ohjaajiin ennen työpajoihin ilmoittautumista.

Kynnyksen madaltaminen

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa etätyöpajoihin osallistujilla ei ollut sitoutumispakkoa ja työpajoihin saattoi hypätä mukaan myös aloituksen jälkeen. Osa nuorista osallistui työpajoihin aluksi tutun nuoriso-ohjaajan kanssa, mikä puolestaan madalsi osallistumiskynnystä. Etätyöpajoihin oli mahdollista osallistua ryhmänä.

 

HAPPY:D KUNTA -hanketyöntekijät ja -etätyöpajaohjaajat esittäytyvät.

VÄLINEET JA OHJELMAT

Välineet

Etätyöpajat on toteutettava nuorilta löytyvillä välineillä ja nuorten kotoa löytyvillä materiaaleilla. HAPPY:D KUNTA -hankkeessa nuoret osallistuivat työpajoihin älypuhelimillaan. Tehtäviä toteutettiin esimerkiksi ulkoa löytyvillä luonnonmateriaaleilla, kierrätysmateriaaleilla tai kodin esineillä.

Ohjelmat

Koska nuoret osallistuvat pääsääntöisesti omilla älypuhelimillaan, on käytettävien ohjelmien oltava ilmaisia ja helppokäyttöisiä mobiilisovelluksia. Tiimityöskentelyssä kannattaa ottaa käyttöön erilaisia yhteiskäyttöohjelmia.

Alla olevista linkeistä löydät ohjeita ja huomiota HAPPY:D KUNTA -hankkeessa käytetyistä etätyöpaja-alustoista sekä listauksen hyödyllisistä ilmaisohjelmista.

 

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa nuoret osallistuivat etätyöpajoihin älypuhelimillaan.

Työpajojen suunnittelu

Etätyöpajoissa dialogin luominen ja ryhmäytyminen voi viedä enemmän aikaa kuin live-työpajoissa. Etätyöpajassa ohjaaja keskustelee koko ryhmän kanssa eikä kahdenkeskisiin keskustelutuokioihin ole samanlaisia mahdollisuuksia kuin live-työpajoissa. Usein nuorille on luontevampaa keskustella chatin kautta. Hankkeen myötä koimme, että etätyöpajaohjaajia on hyvä olla kaksi tai useampi: toisen ohjatessa toinen ohjaaja pystyy reagoimaan chatin viesteihin ja osallistua aktiivisemmin tehtävien tekemiseen.

Työpajojen alussa on tärkeää, että nuorille avataan muotoilun ja luovan alan eri mahdollisuuksia ja osa-alueita. Alussa on myös tärkeää päästä nopeasti kiinni konkreettiseen tekemiseen. Tehtävänannon tulee olla inspiroiva ja hauska sekä thelposti toteutettavissa kotoa löytyvillä materiaaleilla.

 

Työpajan tuotos on hyvä raamittaa ennen työpajojen alkua: Mitä tehdään ja mitkä välineet ja tekniikat palvelevat lopullista tuotosta? On otettava huomioon nuorten kotoa löytyvien materiaalien rajallisuus. Materiaaleja hyödynnettäessä on kannattaa käyttää kekseliäisyyttä ja luovuutta.

 

HAPPY:D KUNTA -hankkeessa vierailleen graffititaiteilija Jouni Väänäsen workshopin tuotoksia.

Tekniikat

Työpajoissa kannattaa hyödyntää erilaisia yhteiskäyttöohjelmia ja muistaa, että suunnittelua voidaan tehdä yhdessä myös live-tilassa. Ohjaajat voivat hyödyntää maksullisia ja raskaampia suunnitteluohjelmia jakamalla näytön työpajassa, jolloin nuorilla on mahdollisuus tutustua suunnitteluohjelmien käyttöön ja osallistua suunnitteluun.

Visualisointi

Etätyöpajoissa visualisoinnin tärkeys korostuu. Työpajojen alustuksissa ja tehtävänannoissa kannattaa hyödyntää monipuolisesti kuvia ja videoita. Teeman ja aiheen käsittelyssä voi hyödyntää esimerkiksi Pinterestiä.

 

HAPPY:D KUNTA -hankkeen Pandat-ryhmän etätyöpajaohjaajat hyödynsivät Adobe Photoshopia seinämaalauksen suunnittelussa.

TYÖPAJAN SUUNNITTELU

Käsikirjoitus ja aikataulutus

Työpajojen käsikirjoituksessa ja aikataulussa on katsottava, että keskustelulle, arvioinnille ja lopetukselle jää riittävästi aikaa. Etätyöskentelyssä on varauduttava tekniikan tuomiin haasteisiin: yhteyden katkeaminen ja istunnoista tippuminen kuuluu etätyöskentelyyn.

Motivointi

Käsiteltävät aiheet ja tehtävänannot alustetaan kertomalla aiheesta nuoria kiinnostavien esimerkkien avulla. Aihetta kannattaa avata visualisoinnin avulla.

Ohjeistus

Tehtävänannossa selkeät ja yksinkertaiset ohjeet ovat hyvin tärkeitä. Jos tehtävä vaatii tiettyjä materiaaleja, tulee nuoria muistuttaa ajoissa ennen työpajaa, mitä materiaaleja heidän tulee työpajaan varata. Tehtävien tekemiseen kannattaa varata ennalta määritelty aikaraja, jottei tekeminen veny liian pitkäksi.

Suunnittelu

Työpajan kokonaisuutta suunniteltaessa teorian ja tekemisen tasapaino on tärkeää. Pidempien teoriaosuuksien väliin kannattaa sisällyttää lyhyitä harjoitteita, jotta nuorten mielenkiinto pysyy yllä.

Työpajojen välillä ohjaajat työstävät kokonaisuutta eteenpäin, jotta lopullisessa teoksessa on nähtävissä jokaisen osallistujan työpanos. Tuotoksia voi viedä eteenpäin esimerkiksi yhdistelemällä nuorten tuotoksien elementtejä.

Tekeminen

Etätyöpajoissa käytetään käsillä olevia materiaaleja. Käytettävät välineet ja materiaalit tulee olla tarkoituksenmukaisia haluttuun lopputulokseen nähden.

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: