FI | EN

Työpajamalli

 

 

Mikä on työpajamalli?

Työpajamalli on tarkoitettu ennen kaikkea kolmannen sektorin järjestöille ja yhdistyksille, mutta sitä voi hyödyntää kuka tahansa nuorten parissa työskentelevä ohjaaja tai opettaja, joka haluaa hyödyntää osallistavaa muotoilua osana opetus- ja nuorisotyötä. Mallin avulla järjestöillä on valmiudet toteuttaa samankaltainen muotoiluprosessi myös itsenäisesti. Työpajamalli on jaettu seitsemään osa-alueeseen. Jokaisessa osiossa kerrotaan mitä tehdään ja miksi niin tehdään. Osa-alueiden mukana kulkee pankki, josta voi ammentaa lisää tietoa aiheesta. Osioiden lopussa on esimerkki siitä, kuinka kyseinen vaihe toteutettiin Kiertoon-hankkeessa.

PANKKI

Työpajamallia tukemaan on kerätty linkkipankki, josta saa lisätietoa käsiteltävään osa-alueeseen.

KOULUTUSLISTAUS

Koulutuslistaukseen on listattu kaikki Suomessa toimivat muotoilun- ja käsityöalojen koulut: yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattikoulut sekä opistot.

HARRASTUSLISTAUS

Harrastuslistauksesta löytyy muotoilukasvatusta ja käsityötaitoja tarjoavia harrastepohjaisia kouluja ympäri Suomen.

PROJEKTIN KÄYNNISTÄMINEN

Startataan projekti!

Projektin käynnistäminen tarvitsee aina lähtökohdat: kuka tekee, kenelle tekee, miksi tekee, missä tekee ja millä resursseilla. 

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Projektin tehdään aina yhdessä nuorten kanssa, jolloin selvitetään mistä organisaatiosta nuoret tulevat ja missä itse työpajat pidetään. Mietitään kuinka usein nuorten kanssa pidetään työpajaa ja mitä kautta heille viestitään. Etsitään projektille sopiva asiakas. Asiakastyö voi olla tuotteen sijaan myös palvelumuotoiluprojekti. 

SOPIMUKSET

Projektin vetäjällä ja asiakkaalla tulee olla yhteinen käsitys siitä, millaista lopputulosta tavoitellaan ja millaisia mahdollisia kompastuskiviä voi matkalle tulla. Asiakkaan kanssa sovitaan ainakin aikataulusta, tilatusta tuotteesta/palvelusta, kustannuksista sekä tuotteen/palvelun oikeuksista. 

MATERIAALIT JA TILAT

Kartoitetaan työpajojen resurssit: milloin tilat ovat käytettävissä ja millaisia työstövälineitä on saatavilla. Kartoitetaan myös alustavasti paikallisia sivuvirtamateriaaleja, joita voidaan hyödyntää työpajoissa. 

AIKATAULU

Sovitetaan aikataulu vastaamaan sekä asiakkaan toiveita että nuorten resursseja. Aikataulussa ei kannata sortua liikaan optimistisuuteen. Toisaalta projekti täytyy pitää sopivan napakkana, jotta tekijöiden sitoutuminen ja mielenkiinto pysyvät yllä koko projektin ajan.

 

Kiertoon-hankkeen yhteistyökumppaneina toimivat Kuopion kaupungin markkinointiyksikkö sekä Tukeva-säätiö sr.

INNOSTAMINEN

Innostetaan nuoret mukaan! Kun projektin puitteen on selvillä, on aika kannustaa nuoret mukaan. Tähän projektin vaiheeseen tulee panostaa, sillä ilman nuoria ei ole koko projektia.

 

PROJEKTIN ESITTELEMINEN

Projektin esittely kannattaa tehdä jalkautumalla nuorten pariin, jolloin he näkevät kuka projektia vetää. Näin nuoret pääsevät myös esittämään tarkentavia kysymyksiä. Tässä vaiheessa on tärkeää tuoda selkeästi esille: kuka projektia tekee, miksi tekee, milloin ja missä tekee sekä onko osallistumiselle jotain rajoitteita tai vaatimuksia. Projekti kannattaa esitellä myös kirjallisesti julisteiden ja esitteiden muodossa, jolloin nuori voi palata aiheeseen esittelyn jälkeen. Esitteistä tulee ilmetä kuka tekee, kenelle tekee, aikataulu ja yhteystiedot. 

MARKKINOINTI-TYÖPAJA

Esittelyn jälkeen on aika pitää markkinointi-työpaja. Näin päästään heti kiinni itse materiaaliin ja projekti avautuu konkreettisemmin nuorille. Innostumisen ja onnistumisen kokemukset ovat tärkeitä markkinointi-työpajassa, sillä niiden avulla nuoret rohkaistuvat ja innostuvat osallistumaan tulevaan projektiin. Käsillä tekeminen rentouttaa ilmapiiriä, jolloin myös keskustelu vapautuu. Työpajaa suunniteltaessa tulee ottaa seuraavat asiat huomioon: innostava ja huvitteleva, materiaalilähtöinen, matalan kynnyksen osallistuminen, ei vaadi tässä vaiheessa sitoutumista itse projektiin, luo onnistumisen kokemuksia, konkreettinen tuotos.       

ALAN AMMATTILAINEN KERTOO OMAN TARINANSA

Muotoilun maailmassa urapolut ovat usein mutkittelevia ja tie huipulle täynnä ylä- ja alamäkiä. Alalla on myös hyvin erilaisia työnkuvia, joita voi avata nuorille kutsumalla alan ammattilaisen kertomaan omasta matkastaan muotoilualalle. Jos ei ole mahdollista saada muotoilijaa paikalle, voi muotoilualan yrityksiin ja ammatteihin tutustua myös nettisivujen kautta.

 

Kiertoon-hankkeen markkinointityöpajassa kierrätysmateriaalit muuntautuivat design-klassikoiksi!

PEREHTYMINEN 

Nyt on aika käynnistää työpajat! Työpajat on hyvä aloittaa tutustumalla muotoilun eri osa-alueisiin ja sen mahdollisuuksiin sekä paikalliseen kulttuuritarjontaan. Pyritään näkemään tuttu ympäristö uusin silmin: muotoilijan näkökulmasta. Opitaan uutta ja inspiroidutaan. Samalla myös tutustutaan ja ryhmäydytään.

 

MUOTOILUN ERI OSA-ALUEET

Käydään läpi muotoilun eri osa-alueita. Tämä voidaan toteuttaa monella eri tavoin: kutsutaan alan ammattilaisia vierailulle kertomaan omasta työstään, käydään tutustumassa alan oppilaitoksiin tai tehdään yritysvierailuja. Ala avautuu parhaiten alalla työskentelevien kautta. Kerrotaan myös mitä kaikkea muotoilijan täytyy ottaa huomioon työssään. Opitaan tekijänoikeuksista ja muotoiluprosessin kulusta ja siitä, mitä kaikkea pitää ottaa huomioon tuotetta suunniteltaessa. Opitaan katsomaan maailmaa muotoilijan silmin, esimerkiksi muotoilusuunnistuksen avulla.  

KULTTUURITARJONTA

Tutustutaan porukalla oman kaupungin kulttuuritarjontaan. Käydään yhdessä museoissa sekä muissa kulttuuritapahtumissa. Voidaan mennä yhdessä myös luontoon. Pääasia on, että tehdään yhdessä ja katsotaan ympäristöä muotoilijan silmin. Löydetään uutta ja inspiroidutaan. 

EKOLOGISUUS JA KESTÄVÄ KEHITYS

Projektin suunnittelutyötä ohjaa kestävä kehitys ja kierrätys. Projektin aikana nuoret oppivat elinkaariajattelusta sekä kestävästä kehityksestä. Projektin alkuvaiheessa voidaan esimerkiksi vierailla kierrätyskeskuksessa tai pyytää ympäristökasvattajaa vierailemaan työpajassa. Parhaassa tapauksessa kestävän kehityksen teemat siirtyvät myös nuorten muihin elämänalueisiin. Projektin avulla voidaan olla ratkaisemassa suuria yhteiskunnallisia ongelmia.

 

Globe Hopen toimitusjohtaja Seija Lukkala kertoi nuorille, kuinka hänen yrityksestään tuli tekstiilialan kiertotalouden pioneeri. 

IDEOINTI 

Nyt kun ajatukset ja tuntosarvet on viritetty oikealle taajuudelle on aika päästää irti villitkin ideat! Tästä alkaa ehkä projektin rikkain vaihe: ideointi. Ideoidaan vapaasti ja runsaasti. Tässä vaiheessa on tärkeää ettei kenenkään ideoita tyrmätä, vaan kaikki ideat kirjataan ylös.

 

ASIAKASTYÖSKENTELY

Ennen asiakkaan tapaamista mietitään yhdessä nuorten kanssa mitä tietoja halutaan saada asiakkaalta eli millaiset raamit asiakas tuotteelle/palvelulle asettaa. Kerätään kaikki asiakkaalle esitettävät kysymykset taululle. Pyritään saamaan asiakastapaamisesta interaktiivinen keskustelu. Asiakkaalle on hyvä ennakkoon esittää toive, että he esittelevät alkuun itsensä ja organisaationsa ja sen, miksi heillä on tarvetta kyseiselle asiakastyölle. Tapaamisen aikana kirjataan ylös asiakkaan antamia raameja.

 

AIHEESEEN PEREHTYMINEN

Kun asiakas on antanut raamit työlle, on aika perehtyä aiheeseen. Aihe voi liittyä esimerkiksi organisaation arvoihin, paikkaan tai tapahtumaan. Etsitään kuvia ja tietoa yhdessä aiheesta, esimerkiksi Pinterestin, kollaasien tai valokuvaamisen avulla. 

 

IDEOINTI

Aiheeseen perehtymisen jälkeen on aika ryhtyä ideoimaan porukalla. Tässä vaiheessa on tärkeää, ettei kenenkään ideoita tyrmätä, vaan kaikki ideat kirjataan ylös. Ideointimenetelminä voi käyttää esimerkiksi brainstormausta tai brainwritingia. Tässä vaiheessa määrä on valttia.

Mitä tulee mieleen sanasta Kuopio?

KONKRETISOITUMINEN

Ideointivaiheen jälkeen alkaa projektin ehkä haastavin vaihe: konkretisoituminen. Ideat pitää pystyä esittämään selkeästi myös muille ja miettiä miten idea voidaan toteuttaa. Tässä vaiheessa yksinkertaistaminen ja karsiminen ovat valttia!

 

LUONNOSTELU

Ideointivaiheen jälkeen ideat pitäisi pystyä esittämään selkeästi myös muille. Luonnostelua voi tehdä esimerkiksi piirtämällä, maalaamalla tai paperista leikkaamalla.

JAOTTELU

Luonnosteluvaiheen jälkeen on hyvä jaotella yhteen samankaltaiset ideat, joita sen jälkeen kehitetään eteenpäin pienryhmissä.

TOTEUTETTAVUUS

Onko idea toteutettavissa asiakkaan antamissa raameissa? Tässä vaiheessa on jo hyvä miettiä tuotteen materiaaleja, työstöä ja kustannuksia.

YKSINKERTAISTAMINEN

Pyritään karsimaan ideasta kaikki ylimääräinen turha pois. Tämä vaihe on yleensä kaikkein hankalin, mutta jos tähän vaiheeseen panostetaan, se näkyy lopullisessa tuotteessa. Ammattimaisissa, hyvin muotoilussa tuotteissa kaikki työvaiheet ovat hyvin perusteltuja ja harkittuja. 

KARSIMINEN

Tehdään luonnoksista esitystaulut asiakkaalle. Esitystaulujen tulee olla niin yksiselitteisen selkeitä, että asiakas ymmärtää mistä on kyse myös ilman selostusta. Esitystaulujen tueksi voi tehdä moodboardeja, joista ilmenee esimerkiksi muotokieli, materiaali, kohderyhmä ja tarina. Asiakas valitsee eteenpäin vietävät ideat.

 

 Rakennuspalikat lähtivät syntymään palastelemalla tunnettuja kuopiolaisia rakennuksia.

TESTAAMINEN

Suunnitelmista tehdään mallit ja työpiirustukset sekä testataan toimivuutta protojen avulla. Tehdään tarvittavia muutoksia. Tämä vaihe vaatii kärsivällisyyttä yksityiskohtien hiomiseen, mutta viimeistelytyö takaa ammattimaisen lopputuloksen!

 

MALLI

Lähdetään testaamaan valittuja ideoita pienryhmissä. Ennen työpiirustuksien tekemistä tuotteesta voi rakentaa mallin niin nähdään, miltä tuote näyttää kolmiulotteisena ja tuotteen mitoitusta on helpompi hahmottaa.

TYÖPIIRUSTUKSET 

Mallirakentamisen jälkeen tehdään työpiirustukset. Piirustukset tulee olla selkeät ja niistä tulee ilmetä oikeat mittasuhteet.

PROTOJEN VALMISTAMINEN

Kun piirustukset ovat valmiit, on aika valmistaa ensimmäiset prototyypit! Tässä vaiheessa on hyvä laittaa ylös kaikki korjattavat asiat ja huomiot.

KORJAUKSET

Korjataan ja fiksataan työpiirustuksia ja valmistetaan uusi proto. Tämän vaiheen voi joutua käymään läpi useaan kertaan, mutta huolella tehdyt korjaukset ja viimeistely takaavat ammattimaisen tuotoksen.

ASIAKKAAN PALAUTE

Tuotetut prototyypit esitellään asiakkaalle, jonka jälkeen asiakas voi vielä esittää omia korjausehdotuksiaan. 

Maalaamista testattiin erilaisten sabluunoiden avulla.

VALMIS TUOTE

Kun muotoiluprosessin on saatu päätöksen, juhlitaan sitä isosti ja iloiten!

 

JUHLISTAMINEN

Juhlitaan isosti päätökseen saatua muotoiluprosessia yhdessä sidosryhmien kanssa. Avataan tapahtuma tai pidetään näyttely. Pääasia on, että lopputulos on arvokkaasti ja visuaalisesti esillä suurelle yleisölle. Juhla nivoo yhteen kuljetun muotoiluprossin ja loppuun saatettu prosessi konkretisoituu myös tekijöille. 

TODISTUKSET

Kaikki nuoret saavat todistuksen tehdystä työstä. Todistuksessa ilmenee, mitä ollaan tehty, miten ollaan tehty ja kauanko aikaa siihen on käytetty. Nuoret voivat käyttää todistusta jatkossa työ- tai opiskelupaikan hakemisen tukena. 

JATKO

Varmistetaan jatko tuotokselle tuoteprosessin päätyttyä. Jos tuotetta on tarkoitus valmistaa myös projektin päätyttyä, kirjoitetaan tarvittavat sopimukset ja luovutetaan tuotteen valmistamiseen tarvittavat dokumentit. Jos tuotos on kertaluontoinen, esimerkiksi tapahtuma, huolehditaan myös purkutöistä.

Muotoiluprosessin tuloksena syntyi kierrätysmateriaaleista valmistetut Kuopio-palikat!

 

 

 

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: