FI | EN

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön
tietosuojaseloste

päivitetty 1.9.2020

Rekisterin pitäjän tiedot

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiö
Piispankatu 8
70100 Kuopio

Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa

Eija Tanninen-Komulainen
puh. 044 731 8000
eija.tanninen-komulainen@designkuopio.fi
 

Rekisterin nimi

Kuopion Muotoiluakatemian Säätiön apuraha- ja asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitukset

Apurahan hakumenettelyn palvelusuhteen tarjoaminen, hoitaminen, toteuttaminen, kehittäminen, laadun varmistaminen ja viestintä.

Rekisterin tietosisältö

  • nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero ja postiosoite
  • muut henkilön antamat henkilötiedot

Tietojen kerääminen

Käsittelemme ainoastaan niitä henkilökohtaisia tietoja, joita on meille toimitettaessa hyväksytty kerättäväksi ja käytettäväksi. Tietoja ei kerätä ilman perusteltua käyttötarkoitusta. Apurahan hakijaan tai yhteistyökumppaniin liittyviä tietoja kerätään asianosaiselta itseltään liittymisen tai palvelusuhteen aloittamisen yhteydessä tai palveluiden käytön yhteydessä. Lisäksi tietoja päivitetään julkisista lähteistä.

Pyrimme oma-aloitteisesti pitämään hallussaan olevat henkilötiedot ajantasaisina ja poistamaan henkilötiedot kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun niiden käsittelylle ei enää ole olemassa EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen pohjautuvaa oikeutusta tai käsittelyperustetta, kuten lakiin perustuvaa velvoitetta, rekisteröidyn suostumusta, rekisterinpitäjän oikeutettua etua tai sopimusta.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Rekisteröityjen henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta kolmansille osapuolille. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. vaaratilanteiden selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Palvelin, johon tiedot tallennetaan sijaitsee kulunvalvonnalla suojatussa tilassa. Tallennusjärjestelmä on suojattu palomuurein, tietoturvaohjelmin ja muiden tarvittavien teknisten keinojen avulla.

Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden nimettyihin tehtäviin tietojen käsittely kuuluu. Tietoihin pääsyä valvotaan henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus kaikesta henkilöihin liittyvästä sisällöstä.
 

Rekisteröityjen tietojen tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaan oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

Oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle tai varattava aika henkilökohtaiseen tapaamiseen. Rekisterinpitäjä vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa – pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

Lukumäärä:

- +

Lukumäärä: